Thông tin liên hệ:

Bizlink Chapter

Chủ tịch: chutich@bizlinkchapter.com

Ban Thành viên: banthanhvien@bizlinkchapter.com

Ban Thư ký: banthuky@bizlinkchapter.com

Ban Khách mời: bankhachmoi@bizlinkchapter.com

Ban Đạo tạo: bandaotao@bizlinkchapter.com

Ban Phát triển: banphatrien@bizlinkchapter.com

Ban Định hướng: bandinhhuong@bizlinkchapter.com

Ban Sự kiện: bansukien@bizlinkchapter.com

Web Master: webmaster@bizlinkchapter.com

LATEST POSTS

NGÀY HỘI KHÁCH MỜI & LỄ CHUYỂN GIAO LT nhiệm kỳ...

Bizlink là tổ chức kết nối kinh doanh với 43 thành viên là các chủ doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực -...