Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch nhiệm kỳ 11

0
276

Chủ tịch Mr. Nguyễn Văn Nam – Nhiệm kỳ 11/2017.
Nhiệm vụ:
+ Dẫn dắt cuộc họp 20 bước theo đúng quy trình, quy định của BNI Việt Nam.
+ Quản lý và đôn đốc tất cả hoạt động của Chapter từ tầm nhìn, sứ mệnh đến tất cả các hoạt động của chapter theo đúng chiến lược và định hướng.

Thông tin liên hệ:
Email: bigsouth.ceo@gmail.com

Website:
http://www.bigsouthbrand.com
http://www.bigsouthmedia.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN